ORGANIZACJA PRACY PRZEDSZKOLA:

Przedszkole czynne jest od godz. 7:00 do godz. 16:00.
Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu dłuższy niż 5 godz. wynosi 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę.

Godziny przebywania dziecka w przedszkolu:

Oddziały 5-cio godzinne: 8:00 – 13:00
Oddziały 9-cio godzinne: 7:00 - 16:00

RAMOWY ROZKŁAD DNIA NA ROK SZKOLNY 2017/2018 W PRZEDSZKOLU GMINNYM W RABIE WYŻNEJ

Realizacja podstawy programowej: 8.00 – 13.00

RANEK – 7.00 do 8.30

SCHODZENIE SIĘ DZIECI - 7.00 do 8.30

ZABAWY DOWOLNE – 7.00 do 8.30

ŚNIADANIE WRAZ Z TOALETĄ – 8.40 do 9.10

Dziecko:
• Uczy się samodzielności, higieny osobistej, samoobsługi, estetyki swojego ciała i wyglądu, kultury spożywania posiłków

ZAJĘCIA WSPIERAJĄCE ROZWÓJ UMYSŁOWY, EMOCJONALNO-SPOŁECZNY, TWÓRCZY ORAZ FIZYCZNY DZIECKA, W TYM JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY - 9.30 do 10.00

Dziecko:
• Odkrywa i kreuje rzeczywistość w aktywnym działaniu
• Korzysta z różnych źródeł informacji w poszukiwaniu odpowiedzi na nurtujące je pytania
• Buduje wiarę we własne siły oraz zaufanie do otoczenia
• Poznaje swoje możliwości i wykorzystuje je w działaniu

ZAJĘCIA INDYWIDUALNE LUB W MAŁEJ GRUPIE– 10.00 do 10.30

Dziecko:
• Jest aktywne w zakresie organizacji swojego czasu – podejmuje zabawy wynikające z własnej aktywności, zgłasza propozycje działań, nawiązuje i uczy się podtrzymywać przyjazne relacje z rówieśnikami, usamodzielnia się
• Wyrównuje deficyty rozwojowe oraz rozwija zdolności (zajęcia indywidualne lub zabawa w małej grupie)
• Dba o estetykę otoczenia i kulturę osobistą
• Rozwija sprawność ruchowa podczas ćwiczeń porannych

ZABAWA - AKTYWNOŚĆ WŁASNA DZIECI –– 10.30 do 11.45

Dziecko:
• Rozwija zainteresowania, zamiłowania i zdolności twórcze
• Dokonuje swobodnego wyboru aktywności

GŁOŚNE CZYTANIE PRZEZ NAUCZYCIELA – 11.45 do 12.00

Dziecko:
• Nabiera pozytywnego stosunku do książki, jako źródła wiedzy i przeżyć

POBYT NA ŚWIEŻYM POWIETRZU – 12.00 do 13.00

Dziecko:
• Zaspakaja potrzebę relaksu i ruchu na świeżym powietrzu

OBIAD -13.00 do 13.30

Dziecko:
• Kształtuje nawyki kulturalne związane ze spożywaniem posiłku, rozwija i doskonali umiejętności posługiwania się sztućcami
• Kulturalne zachowanie się przy stole
• Zachowuje porządek wokół siebie
•Uświadamianie dzieciom potrzeby zdrowego żywienia

RELIGIA

ZABAWY EDUKACYJNE I WYCHOWAWCZE ORGANIZOWANE PRZEZ NAUCZYCIELA- 13.30 do 14.45

Dziecko:
• Rozwija sprawność manualną, grafomotoryczną, rozwija percepcję wzrokową-ruchową
• Rozwija sprawność narządów mowy oraz umiejętności poprawnego oddychania

PODWIECZOREK WRAZ Z TOALETĄ – 14.45 do15.20

Dziecko:
• Uczy się samodzielności, higieny osobistej, samoobsługi, estetyki swojego ciała i wyglądu, kultury spożywania posiłków

AKTYWNOŚĆ WŁASNA – 15.20 do 16.00

ROZCHODZENIE SIĘ DZIECI – 16.00