MISJA PRZEDSZKOLA

Misją naszego przedszkola jest zapewnienie każdemu dziecku wszechstronnego rozwoju jego talentów i zdolności, bez nacisków i przymusu, a poprzez rozbudzanie jego ciekawości, zaspakajanie naturalnej potrzeby poznania otaczającego świata.

WIZJA PRZEDSZKOLA

„ Przedszkole otwarte na oczekiwania i potrzeby dzieci i rodziców, promujące działania twórcze, wrażliwe na drugiego człowieka, piękno otaczającego świata, muzykę i sztukę”


MOCNE STRONY PRZEDSZKOLA

Atrakcyjna oferta edukacyjna
Dobra baza programów autorskich nauczycieli
Szeroki wachlarz imprez, uroczystości i wycieczek
Udział w konkursach, festiwalach i akcjach lokalnych
Wysoki poziom pracy wychowawczo-dydaktycznej
Dobra atmosfera i klimat przedszkola
Wysokie kwalifikacje i ustawiczne doskonalenie nauczycieli
Własna strona internetowa przedszkola
Szeroka współpraca ze środowiskiem lokalnym: instytucjami oświatowymi i społecznymi
Wysoki poziom zadowolenia rodziców
Znajomość oczekiwań rodziców wobec przedszkola
Szeroki wachlarz metod innowacyjnych w pracy z dziećmi