Przedsięwzięcie „ZIEMIĘ TYLKO JEDNĄ MAMY OD MAŁEGO O NIĄ DBAMY”

OPRACOWAŁA: Katarzyna Stolarczyk

CEL OGÓLNY:

Kształtowanie u dzieci przekonania o konieczności poszanowania przyrody i obowiązku dbania o nią

CELE SZCZEGÓŁOWE:

• Nabywanie opiekuńczego stosunku do świata roślin i zwierząt:
- wdrażanie do prawidłowego zachowywania się w lesie i na łące,
- rozumienie potrzeby opieki nad zwierzętami i roślinami,
- poznanie roślin i zwierząt chronionych.

• Zrozumienie, że czyste i zielone otoczenie jest sprzymierzeńcem człowieka:
- wdrażanie do świadomego ograniczania ilości produkowanych śmieci,
- rozumienie konieczności segregowania odpadów,
- uświadomienie korzyści z powtórnego zagospodarowania odpadów,
- zrozumienie konieczności oszczędnego korzystania z wody.

• Kształtowane świadomości ekologicznej:
- prawidłowe reagowanie na zanieczyszczanie środowiska,
- zachęcanie do czynnego udziału w akcjach propagujących idee ekologiczne (Dzień Ziemi).

OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA

TERMIN

ZADANIE I SPOSÓB REALIZACJI

POMOCE

Wrzesień
23.09(pierwszy dzień astronomicznej jesieni)
1. „POWITANIE JESIENI” – wycieczka całego przedszkola do lasu i spotkanie z Panią Jesienią.
Pouczenia Jesieni na temat właściwego zachowania się w lesie (nie wolno płoszyć zwierząt i niszczyć mrowisk).
„W LESIE” – plansze i hasła ekologiczne
Wrzesień 2. Konkurs międzygrupowy „Jesienny kącik przyrody pod hasłem LAS DOMEM ZWIERZĄT”
Październik 3. „Co powinny robić dzieci , by nie rosła góra śmieci?” – zajęcia w poszczególnych grupach na temat:
• Segregacja odpadów
• Zmniejszanie objętości śmieci
• Recykling
Zbiórka makulatury
Film edukacyjny pt „Selektywna zbiórka odpadów”
Piosenka „Kolorowe kontenery” CD Piosenki cz. 2 (nr 27-28) Entliczek pętliczek, pięciolatki Nowa Era
Październik 4. Konkurs rodzinny „STWOREK ŚMIECIOREK” – wykonywanie wraz z rodzicami stworków z materiałów odpadowych (butelki, plastiki itp.) Materiały odpadowe
Listopad 5. „Wędrówka kropelki” – zajęcia w poszczególnych grupach:
• Poznanie zasad wędrówki wody w przyrodzie
• Uświadomienie znaczenia wody w życiu człowieka, roślin i zwierząt
• Przedstawienie zjawisk zanieczyszczenia wody
• Wyrabianie nawyku oszczędzania wody (dokręcanie kranów)
Filmy edukacyjne „KROPELKA. Przygoda z wodą”
„RATUJMY ZIEMIĘ” – plansze edukacyjne
Grudzień
21.12 (pierwszy dzień astronomicznej zimy)
6. „POWITANIE ZIMY” – spotkanie wszystkich grup z Panią Zimą, apel Zimy o pomoc dla zwierząt Atlasy i książki przyrodnicze
Styczeń 7. Konkurs międzygrupowy „Zimowy kącik przyrody pod hasłem: POMÓŻMY ZWIERZĘTOM PRZETRWAĆ ZIMĘ”
Styczeń 8. Akcja „Dokarmiamy ptaki”
• Zorganizowanie karmników
• Gromadzenie pokarmu
• Systematyczne dokarmianie ptaków
karmniki
Luty 9. „Las zimą” – wycieczka starszych grup do lasu ( kulig)
Spotkanie z leśniczym przy paśniku, dokarmianie zwierząt.
Marzec 21.03 (pierwszy dzień astronomicznej wiosny) 10. „POWITANIE WIOSNY” – uroczyste pożegnanie zimy i powitanie wiosny
Spotkanie z Panią Wiosną w ogrodzie przedszkolnym.
Poznanie sposobów dbania o przyrodę wiosną (nie deptanie trawników, nie zrywanie liści, nie łamanie gałęzi drzew, rośliny chronione)
„NA ŁĄCE” – plansze i hasła ekologiczne
Marzec 11. Konkurs międzygrupowy „Wiosenny kącik przyrody pod hasłem: SZANUJ ZIELEŃ !”
Kwiecień 12. „DZIEŃ ZIEMI” – aktywne uczestnictwo w obchodach święta poprzez:
• Sprzątanie placu przedszkolnego i okolicy przedszkola
• Uczestnictwo w sadzeniu kwiatów, krzewów i drzew w ogrodzie przedszkolnym
• Umieszczanie tabliczek „Szanuj zieleń”
Sadzonki drzew i krzewów
Maj 13. „Ziemię mamy tylko jedną” – zajęcia dydaktyczne w poszczególnych grupach uświadamiające dzieciom, co zagraża przyrodzie
Zwrócenie uwagi na niebezpieczeństwa zagrażające środowisku ze strony człowieka.
„RATUJMY ZIEMIĘ” – plansze edukacyjne
Czerwiec 14. Wycieczka do szkółki leśnej -spotkanie z przedstawicielami Nadleśnictwa. Pogadanki na temat:
- ”Ochrona lasu”
- „Jak rośnie las”
Gra dydaktyczna „Od nasionka do drzewa – czyli jak rośnie las”
Czerwiec 21.06 (pierwszy dzień astronomicznego lata) 15. „POWITANIE LATA” – TURNIEJ WIEDZY EKOLOGICZNO-PRZYRODNICZEJ
Podsumowanie przedsięwzięcia – ewaluacja.
Zdobycie przez dzieci medalu „PRZYJACIEL PRZYRODY”